1. Bevezetés

Pannontölgy Kft. (továbbiakban Adatkezelő) a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

Ez az adatkezelési tájékoztató összefoglalja, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit. Részletes szabályozás a fentiekben említett rendeletben található, így javasolt a Rendelet tanulmányozása is.

A Pannontölgy Kft. mint Adatkezelő, elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében és tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát. Mint Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezelei, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. Fogalmi meghatározások

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, amit mi az Adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” bekezdés alatt aktualizálunk.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

3. Adatkezelő megnevezése

Szolgáltató (adatkezelő) név: Pannontölgy Kft.
Ügyvezető: Fekete Sándor
Kapcsolattartó: Fekete Tünde
Email: info@meselang.hu
Szolgáltató székhely/levelezési cím: 6754 Újszentiván, Szigeti út 3.
E-mail cím: info@pannontolgy.hu
Adószám: 14256613-2-06
Cégjegyzékszám: 06 09 012281

4. Adatfeldolgozók megnevezése

4.1 Tárhelyszolgáltató

Adatkezelő a honlap fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, mely nem más, mint a személyes adatok tárolása a szerveren.

Tárhely szolgáltató:

Cweb Hosting Kft.
1173 Budapest, Borsó utca 12-32
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-405273
Adószám: 32069473-1-42

4.2 Hírlevél küldés során igénybe vett adatfeldolgozó

Adatkezelő a hírlevelek kiküldésére adatfeldolgozót vesz igénybe, melynek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig – az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

Hírlevélküldő rendszer üzemeltető:

The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308.
Web: mailchimp.com
email: privacy@mailchimp.com

MailerLite:
(a)MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland, if the Customer’s billing address on the applicable Order Form is located in the EEA, UK or Switzerland; or

(b) MailerLite, Inc., a Delaware corporation at 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States, if the Customer’s billing address on the applicable Order Form is located anywhere else in the world.

5. Szerződő partnerek adatainak kezelése

Érintettek köre: mindazok, akik szerződéses partneri viszonyba kerülnek az Adatkezelővel.
Adatkezelés célja: a szerződésben foglaltak teljesítése.
Kezelt adatok: a szerződés kötelező elemei (név, cím, adóazonosító születési adatok, stb.)
Adatkezelés jogalapja: A szerződő felek egyetemleges megállapodása.
Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásáig, vagy a jogszabályok által előirt időtartamig.

6. Látogatói adatkezelés

Látogatói kategóriába tartoznak az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalt meglátogató személyek, a hírlevélre feliratkozók, a weboldalon tanácsadást kérők, a weboldalon keresztül az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődők, a weboldalt a Facebook-on kedvelők, feliratkozók.

6.1 Kapcsolatfelvételi űrlap

Érintettek köre: mindazok, akik a kapcsolat-felvételi űrlapon keresztül kívánják felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel.
Adatkezelés célja: az online kapcsolat-felvételi lehetőség biztosítása.
Kezelt adatok: név, email cím és telefonszám.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

6.2 Marketing célú adatkezelések

6.2.1 Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Érintettek köre: mindazok, akik feliratkoznak a weboldalunk hírleveleire.
Adatkezelés célja: a hírlevél szolgáltatás biztosítása
Kezelt adatok: név és email cím
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg az Adatkezelő számára.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

6.2.2 Remarketing

Érintettek köre: az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal látogatói
Az adatkezelés, mint remarketing tevékenység Cookie-k segítségével valósul meg.
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, amit a honlap felkeresésekor a Cookie használat elfogadásával ad meg Adatkezelő számára.
Az adatkezelés időtartama: az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:
Google általános cookie tájékoztató
Google Analitycs tájékoztató
Facebook tájékoztató

6.3 Cookie (sütik)

Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie vagy süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas.

6.3.1 Süti kategóriák

Alapműködést biztosító sütik : ezen sütik biztosítják a weboldalak megfelelő működését. Megjegyzik, hogy a felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a Weboldalt, de a felhasználó azonosítására alkalmas információkat nem gyűjtenek.

Teljesítményt biztosító, statisztikai sütik: ezek a sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalunkat, mint pl. melyik oldalt nézte meg, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, stb. Oldalunkon a Google Analytics szolgáltatást használjuk, amely sütik használatával információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül.

Hirdetési, marketing sütik: ezek a sütik megjegyezhetik a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, és ezen adatok elemzésével segítenek abban, hogy a látogató számára megfelelő hirdetéseket jelenítsen meg a weboldal.

6.3.2 Sütik letiltása

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a Weboldalak bizonyos funkcióit nem, vagy nem olyan formában éri majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését. A leggyakoribb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken lehet tájékozódni:
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Edge
Safari

6.4 Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

7. Az Érintett jogai

  • Az Érintett kérelmezhet:
    • tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
    • helyesbítést a személyes adataiban,
    • törlést vagy zárolást (kivéve a kötelező adatkezelést)

Mint Adatkezelő a személyes adatok törlését, zárolását illetve helyesbítését haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesítem, melyről az Érintettnek értesítést küldök.
Amennyiben a törlés, zárolás, módosítás a fenti határidőn belül nem valósul meg, az Érintett tájékoztatást kap a kérelem elutasításának indokairól.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 061/391-1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: https://naih.hu

9. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alá esik minden, amit megalkotunk (pl. tanulmány, honlap, grafika, zenemű, film, tudományos alkotás, számítógépes program, adatbázis stb.), amennyiben az egyéni-eredeti jelleggel rendelkezik. A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta, vagyis a szerzőt.

A szerzői jogi törvény alapján a meselang.hu teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, melynek szerzője a honlap tulajdonosa.

Ez alapján, a honlapon található valamennyi információs anyagról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben, vagy egészben közzé tenni a szerző előzetes hozzájárulása és a forrás megjelölése nélkül. A forrás megjelölésének kattintható hivatkozásként kell az eredeti honlapra mutatnia.

Amennyiben a meselang.hu weboldalon megjelent bármilyen tartalom más magánszemély vagy jogi személyiség honlapján, vagy egyéb online felületén megjelenik, a meselang.hu tulajdonosa másolt oldalanként 30.000 Ft/nap kötbért jogosult kiszámlázni a jogtalan felhasználó felé.

Másolt oldalnak tekinthető, amelyen a másolt tartalom a meselang.hu aloldalán található tartalommal minimum 20%, maximum 100 % bizonyítható adategyezőséget mutat.

A kötbér a jogsértés észlelésének napjától – melyről hivatalos feljegyzés készül – addig a napig kerül felszámolásra, amíg a jogtalanul felhasznált tartalom eltávolításra nem kerül.

Jelen szerzői jogi védelem a meselang.hu Adatkezelési tájékoztatójában minden látogató számára elérhető formában került rögzítésre, ami azt jelenti, hogy a jogosulatlan felhasználó a tartalom átvételével a feltételeket elfogadta.

9.1 Szerzői jogokat szabályozó jogszabályok

További információk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapján.

Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatosan kérdése merült fel, kérjük írja meg emailben az info@meselang.hu vagy postai úton a levelezési címünkre.